Przejdź do treści

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

Ukończyła z wyróżnieniem w roku 1998 r. Wydział Lekarski w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 1999–2016 pracowała w Katedrze i Klinice Neurologii SUM w Zabrzu, początkowo jako asystent, a następnie od 2008 r. jako adiunkt. Równocześnie pracowała na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Neurologicznym SPSK Nr 1 w Zabrzu. W latach 2008–2015 pełniła funkcję zastępcy Kierownika Kliniki i Katedry Neurologii w Zabrzu. Obecnie pracuje w Katedrze Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach na stanowisku adiunkta, jak również od 2018 r. pełni funkcję Kierownika Oddziału Neurologii i Udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu.

W 2005 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie neurologii, na podstawie rozprawy doktorskiej „Ocena funkcji autonomicznych w wybranych chorobach ośrodkowego układu nerwowego”, zaś w 2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie neurologii na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Ocena funkcji płytek krwi oraz analiza czynników ryzyka oporności na kwas acetylosalicylowy stosowany w prewencji udaru mózgu”. W 2006 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii, zaś w 2016 r. rozpoczęła specjalizację w zakresie rehabilitacji medycznej. W 2003 r. uzyskała stypendium EFNS Department-to-Department Cooperation Programme i odbyła staż w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Düsseldorfie (Niemcy).

Jest współautorem ponad 150 publikacji pełnotekstowych w recenzowanych czasopismach (IF 53, MNiSW 1830 pkt, Index Hirscha 8) i ponad 110 doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Była kierownikiem ponad 10 projektów badawczych realizowanych w ramach prac własnych i statutowych SUM w Katowicach, jak również członkiem zespołu badawczego ogólnopolskiego wieloośrodkowego projektu badawczego „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce – PolSenior”. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Diabetologia po Dyplomie”, jak również autorem ponad 50 recenzji prac naukowych dla czasopism krajowych i zagranicznych. Brała ponadto udział w organizacji licznych konferencji na szczeblu regionalnym, krajowym, a także międzynarodowym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. W latach 2010-2020 pełniła funkcję Prezesa Oddziału Śląskiego PTNK, była też członkiem Zarządu PTNK. W latach 2017-2020 pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału Śląskiego PTN, dwukrotnie była Delegatem na Zjazd PTN. Od roku 2019 jest konsultantem w dziedzinie neurologii w województwie opolskim.

W latach 2016-2019 pełniła funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Zdrowia Publicznego SUM oraz była członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia SUM. Brała udział w opracowaniu procedur związanych z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości dla wszystkich form kształcenia na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej. W latach 1999–2016 prowadziła zajęcia z zakresu neurologii ze studentami kierunku lekarskiego, od 2016 r. z zakresu anatomii i fizjologii ze studentami kierunków Dietetyka i Zdrowie Publiczne. Jest współautorem skryptu „Żywienie w chorobach neurologicznych”. Ponadto przez wiele lat była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii w Zabrzu, którego członkowie zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace. Była i jest promotorem i recenzentem w wielu przewodach doktorskich, jak również członkiem komisji habilitacyjnej oraz opiekunem i recenzentem licznych prac magisterskich i licencjackich. Jest też opiekunem merytorycznym lekarzy specjalizujących się w dziedzinie neurologii.

Podstawowe obszary działalności naukowej obejmują następujące zagadnienia: dysfunkcja autonomiczna w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, epidemiologia chorób naczyniowych mózgu, wczesna ocena zaburzeń funkcji poznawczych w chorobach neurodegeneracyjnych, zaburzenia psychiczne w chorobach neurologicznych, problemy wysokiej reaktywności płytek krwi mimo zażywania leków przeciwpłytkowych.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną była wielokrotnie nagradzana. W trakcie studiów kilkukrotnie otrzymała stypendium Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, a następnie granty konferencyjne dla młodych lekarzy-naukowców europejskich towarzystw naukowych (EFNS, ENS, ESCN), jak również w 2005 r. grant konferencyjny Fundacji Nauki Polskiej. W latach 2015-2019 otrzymywała Nagrody II i III Stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej i organizacyjnej. W 2015 r. doniesienie „High on-treatment platelet reactivity to acetylsalicylic acid used in the secondary prevention of stroke and its risk factors” prezentowane w trakcie Europejskiej Akademii Neurologii w Berlinie zostało wybrane jako jedno z najlepszych w dziedzinie Choroby Naczyniowe Mózgu i przedstawione w specjalnej sesji EAN Scientific Highlights.

Skip to content