Przejdź do treści

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie art.13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), celem zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem, przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczących przetwarzania takich danych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Prosto z Serca z siedzibą w Opolu ul. Rynek 16/1 , 45-015 Opole Telefon: 519 517 215; E-mail: fundacja@prostozserca.org.
  1. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, proszę kontaktować się: E-mail: fundacja @prostozserca.org, lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

W celach związanych z członkostwem w Fundacji (fundator, członek Rady Fundacji, członek Zarządu lub innego organu Fundacji /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. B RODO/

W zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o izbach gospodarczych, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. C RODO/.

W celu realizacji zadań, celów i obowiązków wynikających w tym wynikających ze Statutu Fundacji zwanym dalej dalej „Statut”, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

W zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią /Pana/ zgoda /podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a  RODO/.

W celu marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

W celu oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

W celu realizacji kontaktu, wymiany informacji i danych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem / podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

W celach archiwalnych /dowodowych/ dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

W celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających z realizacji członkostwa w Fundacji /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

W celach historycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO/.

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:

1) Organy, którym Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2) Podmioty z usług których Administrator korzysta w związku ze świadczonymi lub realizowanymi usługami takimi jak: doradcze, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe informatyczne, teleinformatyczne, audytowe, podwykonawcze – w zakresie niezbędnym do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku podatkowego, prawnego, informacyjnego lub badawczego.

3) Inni odbiorcy, tj. partnerom handlowym Fundacji, innym podmiotom jeżeli to wynika z zawartych z nimi umowami w celu ich wykonania, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/, biurom informacji gospodarczej.

4) Podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związane z obsługą informatyczną.

  1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w fundacji, organach Fundacji, a po jego ustaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji.
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających ze Statutu Fundacji. Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli nie poda Pani /Pan/ danych możemy odmówić przyjmowania dokumentów lub może Pani /Pan/ utracić uprawnienia wynikające ze Statutu Fundacji lub innych przepisów prawa.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Skip to content