Przejdź do treści

Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak

Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, jest autorką ponad 130 publikacji, w tym 12 pozycji zwartych. Profesurę procedowaną na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała w 2013 r . na podstawie rozprawy pt., Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940-1990, Opole 2012.

specjalności:
współczesna myśl polityczna, prasoznawstwo, komunikacja społeczna.

Od 1 września 2012 r. prorektor ds. Organizacji i Zarządzania. W 2016 r. została ponownie wybrana na prorektora UO na lata 2016-2020. Przed 2012 r. przez siedem lat pełniła funkcję dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, dziś w instytucie tym pełni funkcję kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Była inicjatorem nadania nowopowstałemu budynkowi Collegium Civitas Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii imienia Bolesława Wierzbiańskiego. Uroczystość z udziałem konsula generalnego USA, b. ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka, władz regionu i miasta oraz licznie przybyłych gości ze Stanów Zjednoczonych miała miejsce 28-29 kwietnia 2007 roku.

W latach 1997-2012 senator Uniwersytetu Opolskiego, w ostatniej kadencji przewodnicząca senackiej komisji ds. organizacji i zarządzania.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku

Dwukrotna stypendysta Międzynarodowej Fundacji Dziennikarska (International Committee on Journalism Inc.- ICJI) w Nowym Jorku, honorowy profesor Uniwersytetu Służb Podatkowych w Irpiniu – Kijów.

Twórca Centrum Partnerstwa Wschodniego UO. Dzięki jej ponad 10-letniej współpracy ze środowiskami naukowymi i politycznymi na Ukrainie oraz w USA, rozwinęła szeroką wymianę studentów i naukowców z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Dzięki jej osobistym kontaktom z uczelniami i placówkami naukowymi Ukrainy Uniwersytet Opolski podpisał z nimi kilkanaście umów, w tym m.in. z Politechniką Lwowską i Uniwersytetem Lotnictwa w Kijowie. Efektem tej współpracy jest również kilkuset ukraińskich studentów, studiujących na Uniwersytecie Opolskim.

Kontakty z USA pozwoliły jej pozyskać stypendia im. Bolesława Wierzbiańskiego dla studentów z Ukrainy. Przyznawane przez 10 lat, od 2007 roku.

Obszary badawcze prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak to m.in.: komunikowanie polityczne; współczesne media i ich funkcjonowanie; problemy okresu transformacji; Ukraina w nowych realiach politycznych; Polonia Amerykańska, ze szczególnym uwzględnieniem mediów polonijnych, polonijnych organizacji dziennikarskich, korespondentów wojennych, Związku Polskich Federalistów w USA, Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”(NiD) w USA, Instytutu Romana Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych, ugrupowań politycznych tzw. starych partii politycznych (narodowcy, socjaliści, piłsudczycy, ludowcy), organizacji społecznych, instytutów naukowych w Ameryce, Skarbu Narodowego, Radia Wolna Europa, Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych, Polaków walczący w Armii Amerykańskiej w czasie I wojny światowej.

Za rozprawę habilitacyjną pt. Nowy Dziennik” w Nowym Świecie. Pismo i jego rla ideowo-polityczna uzyskała w2003 r. Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej. Podczas promocji tej książki w konsulacie RP w Nowym Jorku (promocja zorganizowana przez konsulat RP) otrzymała list gratulacyjny za wyjątkowe dzieło naukowe od ówczesnego ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego.

Obecnie współinicjator powołanie kierunku lekarskiego na UO. W kadencji 2012 – 2016 prorektor nadzorujący m.in. europejskie projekty, członek komitetu monitorującego RPO. Aktywnie zaangażowana w tworzenie strategii Województwa Opolskiego oraz strategii UO.

Przynależność do ogranizacji

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Opolu (od 2004 do dziś), członek

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (od 2010 do dziś), członek

Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (od 2000 do dziś), członek

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, (od 2009 do dziś), członek

Światowa Rada Badań nad Polonią (od 2008 do dziś) członek

Fundacja Zacny Uczynek, Krasnystaw, (od 2012 członek zarządu)

Czasopisma naukowe – pełnione funkcje

Członek Rady Naukowej „Przeglądu Stosunków Międzynarodowych” („The International Affairs Review”), Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole – rocznik (2005-2008);

Członek Rady Naukowej „Dyskursu”- czasopisma politologicznego, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole – rocznik (2006-2008);

Członek Redakcji Serii: Człowiek i Polityka, Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, (2003 do dziś);

Członek Rady Serii: Oblicza Mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, (od 2009 do dziś);

Członek Rady Programowej „Athenaeum” Polskich Studiów Politologicznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (2008 do dziś).

Członek Rady Naukowej „Przeglądu Polsko-Polonijnego”, Stowarzyszenia Naukowego „Polska w Świecie”, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie, Gorzów Wielkopolski (od 2012).

Dyplomy i wyróżnienia:

 • 2015 r. Medal Zarządu Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Kombatantów ONZ za duże zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska Kombatantów misji pokojowych.
 • 2016 r. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji (kategoria: nauka) Opolskiej Nagrody Jakości przyznawanej przez Opolską Izbę Gospodarczą.
 • 2017 r. Uchwała Rady Miasta – przyznany tytuł Zasłużony Obywatel Miasta Opola.
 • 2018 r. LaureatkaZłotej Spinki, prestiżowego wyróżnienia „Nowej Trybuny Opolskiej” w kategorii (Kultura i Nauka)
 • 2018 r. Medal Opolskie nadany przez Marszałka Województwa Opolskiego za udział w procesie tworzenia i realizacji RPO WO 2014 – 2020
 • 2018 r. Statuetka i dyplom Plaster Miodu Starosty Kluczborskiego (w kategorii Nauka)
 • 2018 r. powołana przez ministra Jarosława Gowina w skład Zespołu doradczego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. Urz. MNiSW) poz. 40

Ważniejsze książki autorskie i wydane pod jej redakcją lub współredakcją, m.in. :

 • Niepodległość, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Lech Rubisz, Opole 1999;
 • Nowy Dziennik” w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna, Opole 2000;
 • Europa i my. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Lech Rubisz, Opole 2000;
 • Dziennikarze polscy na emigracji. red. i oprac. Bolesław Wierzbiański, Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2001;
 • Autoportret zbiorowy, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2003;
 • Wojna w mediach, red. Wieslawa Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Opole 2007;
 • My emigranci, wspomnienia współczesnych Polaków z życia na obczyźnie, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2007;
 • Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Wojciech Furman, Opole 2008;
 • Polonijna panorama. Zbiór poświęcony pamięci Bolesława Wierzbiańskiego, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Marek Masnyk, Opole 2008;
 • Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940-1990, Opole 2012;
 • Open Europe: Cultural Dialogue across Borders (Europe of the Wary: New Communication and Information Order for Reduction of Tension within the United Europe), red. Wiesława Piątkowska- Stepaniak, Opole 2014;
 • Prezydencje środkowoeuropejskie i problemy Partnerstwa Wschodniego, studia i szkice pod red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Janusz Sawczuk, Opole 2015;
 • Danuta Piątkowska, Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Na antenie polonijnego radia Rytm w Nowym Jorku, Opole 2018.

Kierownik grantu wyszehradzkiego pt. Open Europe: Cultural Dialogue across Borders, Opole 2014.

Skip to content